Obchodní podmínky

obchodní společnosti
La Malina, s.r.o.
se sídlem Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4
identifikační číslo: 07076398
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294255
pro prodej školení „Já Značka“.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti La Malina, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4, identifikační číslo: 07076398, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294255 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) ohledně objednání a koupi školení „Já Značka“ (dále jen „školení“) prostřednictvím formuláře na rozhraní webové stránky www.jaznacka.cz (dále jen „webová stránka“).

  1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. DEFINICE

 1. Prodávající: Prodávajícím je společnost s r.o. La Malina, IČ: 07076398 se sídlem Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4, identifikační číslo: 07076398, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294255.
 2. Kupující: Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák.č.40/1964 Sb., OZ a zák.č.634/1992 Sb o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 4. Podnikatelem se rozumí:
  • Osoba zapsaná v Obchodním rejstříku
  • Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a je zapsaná v Živnostenském rejstříku
  • Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani Smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

  1. Smlouva kupní vzniká na základě vystavení faktury na koupi školení „Já Značka“, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel nebo podnikatel a na druhé straně prodávající.
  2. Individuální kupní smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Objednávka a UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace školení umístěná na webu www.jaznacka.cz je informativního charakteru.
 2. Prodávající není plátcem DPH a ceny školení jsou na webu jsou uvedeny bez DPH. Ceny školení zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Pro objednání školení vyplní kupující objednávkový formulář na www.jaznacka.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • Objednávaném školení „Já značka“
   • Ceně školení a způsobu úhrady kupní ceny
   • Údaje o požadovaném termínu konání školení
   • Informace o storno poplatcích v případě neúčasti kupujícího na objednaném a uhrazeném školení
  1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  2. Prodávající je vždy požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu školení hradí kupující předem prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101451571/2010, vedený u společnosti Fio Banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 2. Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření obdržení faktury od prodávajícího nebo nejpozději do 3 dnů před termínem konání školení.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Případné slevy z ceny školení jsou uvedeny na webové stránce www.jaznacka.cz
 5. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny školení a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY a STORNO poplatky

 1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, tj. zrušit svou účast na školení, a to až do doby před konáním školení. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 2. Protože je počet míst na školení omezen, prodávající je oprávněn požadovat úhradu spojenou s administrativními náklady a držením místa pro jiné zájemce, pokud kupující zruší svoji účast na školení. Výše storno poplatků za zrušení účasti jsou následující:
  • 500 Kč za zrušení účasti v době 7 až 3 dny před konáním školení
  • 50% z kupujícím uhrazené ceny školení, pokud je účast zrušena kupujícím v době 1 až 3 dny před konáním školení
  • 100% z kupujícím uhrazené ceny školení za zrušení v den konání školení.
  1. Pokud se kupující nemůže školení zúčastnit, je oprávněn za sebe na školení poslat náhradníka. V takovém případě nebudou prodávajícím uplatňovány storno poplatky za zrušení účasti.

6. Zpracování a OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Objednat“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může kupující kdykoliv písemně odvolat. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.
 2. Pokud si kupující přeje upravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese katerinatygl@gmail.com nebo na výše uvedené adrese prodávajícího.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující nabývá práva účastnického místa na školení zaplacením celé kupní ceny školení.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.10.2018 a jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího. V případě, že prodávající Obchodní podmínky změní, tyto pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí Obchodních podmínek pozdějších.

 

V Praze dne 10.10.2018

Kateřina Tygl, La Malina, s.r.o.